Tekniskt datablad och säkerhetsdatablad

Behöver ni ett datablad tillhandahåller vi det, både tekniska , som är på engelska, och säkerhetsdatablad, som är på svenska och utformade enligt 16 punktersstandarden. Kontakta oss eller gå in på artiklarna, det kommer att ligga på varje artikel men om det saknas kan det bero på att det inte finns tillgängligt ännu.

Kontakta oss i så fall.

 

Säkerhetsdatablad hos 3M

Leveransvillkor

Nedan följer våra allmänna leveransvillkor

Industrisupport AB - Allmänna leveransvillkor

Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvitt inte Industrisupport och kunden skriftligen överenskommit annat.

Anbud, priser m.m.

1. Offert är bindande för Industrisupport under trettio (30) dagar från dess datum, såvida ej annat skriftligen angivits. Utfästelser vid sidan av offert eller orderbekräftelse är bindande för Industrisupport endast under förutsättning att de skriftligen bekräftats av Industrisupport.

2. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. i kataloger, prospekt, cirkulär m.m. är ungefärliga och bindande endast i den mån det skriftliga avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Tekniska data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar.

3. Förändringar av tullavgifter, skatter eller andra offentliga avgifter eller pålagor, som medför ökade kostnader för Industrisupport , berättigar Industrisupport att höja i offert angivet, eller avtalat, pris.

4. Alla priser gäller exklusive mervärdeskatt och annan skatt eller offentlig avgift. Priserna är baserade på i offerten angiven växelkurs för svenska kronor i förhållande till den valuta (-or) som är angiven i offerten eller, om sådan växelkurs ej angetts, på offertdagen gällande säljkurs för den valuta (-or) som finns angiven i offerten, enligt av Bankföreningen dagligen utgivna fixkurser (baskursen). Om av Bankföreningen utgivna säljkurser (fixkurser) för tillämplig valuta (-or) före (del)leveransdagen förändrats i förhållande till ovan angivna baskurs med mer än [tre (3) procent] äger Industrisupport rätt att korrigera priset i relation till hela förändringen.

Betalning

5. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med en årlig räntesats motsvarande Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta jämte åtta (8) procentenheter.

6. Varar dröjsmål med betalning längre tid än [två (2) veckor], har Industrisupport rätt att med omedelbar verkan häva avtalet. I händelse av sådan hävning är kunden skyldig att omedelbart återlämna levererade varor till Industrisupport.

7. Intill dess köpeskillingen till fullo blivit betald, äger Industrisupport rätt att fordra fullgod säkerhet för ännu icke betald del av köpeskillingen. Ställs ej ofördröjligen fullgod, av Industrisupport godkänd, säkerhet äger Industrisupport rätt att häva köpet.

Frakt och emballage

8. Industrisupport ombesörjer emballering och leverans av varor till kunden. Frakt- och hanteringsavgift debiteras enligt Industrisupports vid leveranstidpunkten tillämpade tariffer. Eventuella pallkostnader debiteras kunden separat. Om kunden begär expressleverans, med exempelvis expressgods, extrabil, bud eller flyg, skall kunden utöver Industrisupports hanteringsavgift betala hela den faktiska fraktkostnaden. För leverans till mottagare utanför Sverige gäller särskilda villkor.

Regler om ansvar för varan under transporten finns i punkt 9.

Risken för varan

9. Risken för varan övergår på kunden då Industrisupport har avlämnat varan till kunden eller transportör har avlämnat den till kunden eller, om avlämnandet fördröjs på grund av kunden eller något förhållande på hans sida, när Industrisupport gjort vad som ankommer på Industrisupport för att avlämnandet skall kunna ske. Industrisupport ansvarar således för skador som kan uppstå på varan under transporten tills den tidpunkt risken gått över på kunden. Kunden skall om skada uppstått under transporten göra reklamation hos Industrisupport och iaktta reklamationsregler.

Leveranstid m.m.

10. Om inte annat skriftligen överenskommits löper angiven leveranstid från dagen för avtalets ingående. Varan skall anses levererad då den avlämnats enligt punkten 9 ovan.

11. Försenas leverans (delleverans) med mer än 1/3 av den avtalade levereranstiden, och minst med tre (3) veckor, och beror förseningen på Industrisupport, äger kunden rätt att häva avtalet i den del som avser den försenade leveransen (delleveransen), om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för kunden. Hävning skall ske skriftligen inom en (1) vecka efter det att hävningsrätt inträtt. Denna punkt reglerar uttömmande kundens hävningsrätt vid leveransförsening.

Kunden äger således inte utsätta tilläggstid enligt 25 § köplagen (1990:931).

12. Försenad leverans, eller hävning efter försenad leverans, berättigar till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse träffats.

13. Vid leverans av vara som ej lagerförs av Industrisupport utan anskaffats efter beställning äger Industrisupport rätt till över- eller underleverans med högst 10% av överenskommen kvantitet.

Ansvar för fel

14. Industrisupport ansvarar för att försåld vara vid den tidpunkt då risken för varan enligt punkt 9 går över på kunden är fri från fel och brister med avseende på konstruktion, material och tillverkning. Om varan är sådan att intrimning eller service erfordras, ansvarar Industrisupport endast för fel som kvarstår efter det att erforderlig intrimning och service har gjorts.

15. Industrisupports ansvar omfattar endast fel eller brist som förelåg vid tidpunkten för riskens övergång på kunden enligt punkt 9 och som visar sig inom trettio (30) dagar från den tidpunkten. Denna period förlängs inte på grund av stillestånd orsakat av fel eller brist i levererad vara.

16. Kunden skall genast sedan fel eller brist upptäckts reklamera till Industrisupport genom en utförlig beskrivning av felet eller bristen. Reklamation skall dock alltid vara Industrisupport tillhanda senast 7 dagar efter det att kunden upptäckt eller bort upptäcka felet eller bristen. Kunden äger inte rätt att göra påföljder gällande för fel eller brist som inte reklamerats i enlighet med denna punkt.

Copyright Industrisupport AB 2009-06-01

Aktuellt

Fakturor och prov

Vi skickar våra fakturor främst som pdf-fil med e-post. Det är därför viktigt att ni anger er mail adress för fakturor, likadant för ordererkännande.

Prov skickar vi med  DHL Servicepooint där ni kan hämta på närmaste utlämningsställe.

Produkter

Vi har specialtejper som är enkel- och dubbelhäftande. Många typer av olika krav uppfylls av våra specialtejper, vare sig det är hög värme, beständighet mot kemikalier eller motstå stora krafter.

Aluminiumfolietejp 363 tål upp till 316°C värme.

Om websidorna:

All information är baserad på den information vi har för tillfället. Vi reserverar oss dock för eventuella fel. Alla specifikationer kan ändras utan något föregående meddelande.
Alla texter och bilder Industrisupport AB och 3M

För synpunkter kontakta webmaster@industrisupport.nu

Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4